Mám rád cyklistiku

Nové strategické dokumenty v oblasti cyklistiky v TTSK

Nové strategické dokumenty v oblasti cyklistiky v TTSK

Hlavnou úlohou aktualizácie cyklostratégie ako strategického dokumentu bude analýza súčasného stavu, problémy a potreby kraja v oblasti cyklodopravy a tiež spracovanie návrhu stratégie a opatrení, ktoré povedú k zlepšeniu situácie, posilneniu pozície cyklodopravy v dopravnom systéme kraja a tiež k rozvoju cykloturizmu v regióne.

Základom pre správny a ucelený rozvoj cyklistickej dopravy a budovanie siete cyklotrás v mestách je existencia strategických dokumentov. Ako uvádza Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy, Sereď disponuje s nasledovnými dokumentami:

  • „Územný plán mesta Sereď (Zmeny a doplnky č. 8/2021, prijaté dňa 9. decembra 2021)
  • „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď 2015 – 2024 (schválený v decembri 2015, zmeny prijaté v marci 2016)
  • Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď na roky 2022-2029 (schválená v novembri 2021) - Medzi plánované opatrenia na zníženie emisií CO2 navrhuje táto stratégia aj podporu nemotorovej dopravy, pri ktorej sa zdôrazňuje význam budovania kvalitných cyklotrás, cyklostojanov, systému zdieľaných bicyklov a peších zón
  • Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď (prijatá v júni 2019) - Koncepcia poskytuje pohľad na aktuálny stav cyklistickej dopravy v meste Sereď, navrhuje sieť cyklotrás, odporúča riešenia pre rozvoj cyklodopravy a zároveň slúži ako podkladový dokument, na základe ktorého sa bude postupovať pri budovaní cyklistickej infraštruktúry

Práve vyššie spomenuté dokumenty by mali aktívne slúžiť pri plánovaní a realizácii rozvoja mesta a jednotlivé oddelenia by s nimi mali priebežne pracovať.

 

Samotná STRATÉGIA ROZVOJA CYKLOTRÁS A CYKLODOPRAVY V TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI NA ROKY 2018 – 2023 (predĺžená platnosť do roku 2023) uvádza nasledovné fakty o meste Sereď:

Mesto Sereď je momentále v štádiu projektovania novej cyklotrasy v intraviláne mesta Park – Nám. Slobody – M. R. Štefánika, v celkovej dĺžke 1 400 m. V zámeroch mesta je aj rekonštrukcia už existujúcej cyklotrasy v meste (nevieme akej? ).
V plánoch mesta je vypracovanie Generelu dopravy mesta Sereď, ktorý by sa zaoberali problematikou cyklistickej dopravy v meste.

Mesto Sereď doposiaľ neuskutočnilo prieskum dopravnej oblužnosti územia a nemá ani spracovaný žiadny strategický dokument, ktorý by sa týkal problematiky cyklodopravy. Nemá vybudovaný ucelený funkčný systém cyklistických komunikácií na území mesta. Cyklodoprava je však vkomponovaná v rámci ÚP mesta Sereď, kde sú vymedzené aj tri hlavné cyklistické komunikácie v meste:
Nábrežie Váhu – oblasť priemyslu – Poľná cesta – nové plochy priemyslu za R1: Park - Nám.Slobody – M.R.Štefánika – Trnavská cesta (dĺžka 3 100 m) – samostatná cyklistická cestička / cyklistickýc pás v pridruženom priestore.
Vážska cyklomagistrála: Koruna hrádze Váhu Považský Breh (dĺžka 3 800 m) - samostatná cyklistická cestička.
Nábrežie Váhu – Horný Čepeň – k. ú. - Nový Majer (priemyselný park) – Veľká Mača: Hornočepenská – poľná cesta – Veľká Mača (dĺžka 8 100 m) - samostatná cyklistická cestička.

Dokumenty sú k stiahnutiu na sídle TTSK https://trnava-vuc.sk/krajska-cyklokoordinatorka/dokumenty-cyklokoordinator/Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch