Mám rád cyklistiku

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke

Nové predpisy o cestnej premávke nadobudli platnosť 1. decembra 2019 a prinášajú niekoľko zmien aj pre cyklistov a kolobežkárov. Cyklistov sa týkajú konkrétne tieto zmeny:

  • Zadefinovanie elektrokolobežky a práva a povinnosti jej používania na cyklistických cestičkách
  • Požívanie alkoholu u cyklistov
  • Používanie reflexných prvkov u cyklistov
  • Používanie prilby pre cyklistov.

 

Pozrime sa na presné znenia (zdroj www.cyklodoprava.sk):

1. Zadefinovalo sa, že jazdec na elektrokolobežke nie je chodec:

§2 ods 2 bod f): „Vymedzenie základných pojmov bod: Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie chodcom účastník cestnej premávky, pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera“

§2 ods 2 bod m):  „Vymedzenie základných pojmov bod m: Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo, kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov.“

 

2. Podľa nového zákona môže cyklista požiť alkoholický nápoj, ak je v obci alebo na cyklistickej cestičke.

§4 ods. 2 bod d: 

„Vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou“

Ide o hodnotu 0,5 promile, čo sú asi 2 veľké piva 10°, presná hodnota závisí samozrejme od proporcií a metabolizmu danej osoby. Pre orientačné posúdenie môžete použiť niektorú z „alkulačiek“, napríklad https://www.kurzy.cz/kalkulacka/alkohol alebo https://www.idnes.cz/auto/alkulacka.  Tiež si treba uvedomiť, že pri 0,5 promile už dochádza k miernym problémom s kontrolou rovnováhy, začína eufória a znížený úsudok. Preto pri požití alkoholu treba byť opatrný a konzumovať ho čo najmenej.

Mimochodom, s danou zmenou nie sú stotožnení ani všetci odborníci na cyklistickú dopravu, ale akceptujú to.

 

3. Upravil sa paragraf na jazdu cyklistov po chodníku. Pre cyklistov išlo len o kozmetickú zmenu

§ 52 ods. 2: Osobitné ustanovenia o chodcoch

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1 (text tohto odstavca: Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.) , pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

4. Odstránila sa nutnosť používať reflexne prvky na odeve

Avšak nikdy neuškodí používanie aspoň reflexného pásika . Vidieť a byť videný by malo byť heslo aj cyklistov.

§ 55 ods. 2:

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

„Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.“

 

5. Odstránila sa nutnosť nosiť prilby, samozrejme okrem detí

Nuž, každý cyklista si už musí sám zodpovedať, že keď si nezoberie prilbu a spadne z bicykla, či mu úraz stojí za to, že ušetril par €. Taktiež s týmto nesúhlasia všetci cyklisti.  

S danou zmenou nie sú stotožnení ani všetci odborníci na cyklistickú dopravu, ale akceptujú to.

§ 55 ods 9. Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) (na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy) a  c (na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.).

 

6. Doplnili sa podmienky pre jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.

  Dotklo sa to jazdy v súvislosti s cyklistickou cestičkou, kde cyklista má prednosť pred kolobežkou

„§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom

 (1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

(2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

(3) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

(4) Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám.

(5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.

(6) Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.“

 

Či sú to pozitívne zmeny pre bezpečnosť je ťažko povedať, avšak pre zvýšenie podielu cyklistickej dopravy budú mať určite dobrý efekt.

zdroj // www.cyklodoprava.skDôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch