Mám rád cyklistiku

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

"Globálnym cieľom je, v súlade s víziou NUS TTSK, ktorou je vybudovať konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región efektívne využívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok, kvality života a životného prostredia s akcentom kladeným na zregenerovanú urbanizovanú, lesnú a poľnohospodársku krajinu tak, aby bola zabezpečená energetická, environmentálna, sociálna, potravinová, vodná a klimatická bezpečnosť ekonomicky prosperujúceho regiónu, na území pod správou TTSK zredukovať emisie CO2 o 40 % do roku 2030."

Takto znie oficiálny popis pre tento strategický dokument. Nás v ňom zaujímala najmä časť dopravy, ktorá sa venuje všetkým formám prepravy cez automobilovú, železničnú, lodnú až po cyklistickú.

 

To najdôležitejšie je napísané hneď v úvode, kde je uvedené, že cieľom dopravného systému je odstrániť závislosť od fosílnych palív bez toho, aby sa obetovala jeho efektívnosť a ohrozila mobilita. Je potrebné, aby doprava využívala menej energie a v maximálnej možnej miere ju získavala z ekologickejších zdrojov, a to tak, aby lepšie využívala modernú infraštruktúru, znižovala svoj negatívny vplyv na životné prostredie i prírodné zdroje (voda, pôda a ekosystémy).

Mestá najviac trpia kvôli individuálnej automobilovej doprave preťaženosťou dopravy, zlou kvalitou ovzdušia a vystavením hluku. Mestská doprava je zodpovedná približne za jednu štvrtinu emisií CO2 z dopravy.

Zarážajúcim faktom v tomto smere je rastúci počet registrovaných dopravných prostriedkov v kraji, ktorý každoročne rastie. (viď. obrázok v galérii) Riešením je samozrejme aj elektromobilita, ale je potrebné zastaviť rast množstva dopravných prostriedkov všeobecne. A riešením, ako uvádza aj samotná stratégia je zvýšenie využívania ostatných, najmä hromadných foriem dopravy.

Vytvorenie efektívneho dopravného systému, kde bude cestujúca verejnosť uprednostňovať verejnú železničnú dopravu môže viesť k odľahčeniu individuálnej dopravy, čo prispeje k zníženiu CO2 produkovaného na území TTSK. Tento spôsob dopravy na väčšie vzdialenosti má zrejme najväčší potenciál, preto je potrebné vytvárať v mestách integrované systémy, ktoré svojou nadväznosťou zjednodušia obyvateľom ich využívanie.

 

Jedna kapitola v dokumente je venovaná aj cyklistickej doprave, kde je uvedené, že vytvorenie dostatočných lokálnych a regionálnych kapacít pre realizovanie cyklodopravy môže viesť k jej posilneniu, čo by malo vplyv na zníženie CO2 na území TTSK za predpokladu, že bude tak odľahčená individuálna doprava.

Cyklistická doprava, ktorá má byť alternatívou individuálnej automobilovej, musí fungovať najmä v rámci miest. Jedná sa o cyklistické trasy spájajúce jednotlivé sídliská a mestské časti s centrami miest, s dopravnými uzlami ako sú železničná a autobusová stanica, ale aj ostatnými frekventovane navštevovanými lokalitami so zreteľom na vytvorenie základnej dopravnej kostry umožňujúcej bezproblémový pohyb obyvateľov na bicykloch. Tu je dôležité, aby mali jednotlivé mestá jasnú predstavu a plán pre takúto sieť cyklotrás. Je dôležité, aby sa na tento účel vyčlenili každoročne aj finančné prostriedky v rozpočtoch, minimálne tak, ako sa vyčleňujú pre ostatné formy dopravy.

Dôležitý vplyv na životné prostredie má aj cykloturistika, ktorá má za cieľ umožniť obyvateľom ale aj turistom pohyb po kraji, samotnej prírode ako aj pamiatkach bez toho, aby využívali neekologické formy dopravy. Spojením týchto dvoch cyklistických foriem vzniká ideálny model, ktorý vo veľkej miere podporí rozvoj tejto formy dopravy.

Ako je ďalej uvedené v dokumente, veľa cyklotrás je vedených po cestách, ktoré sú primárne určené pre motorové vozidlá a preto dochádza často ku kolíziám a nebezpečným situáciám. Kapacita cyklistickej infraštruktúry je nízka a nie je teda v súčasnosti možné začleniť cyklodopravu, ako súčasť efektívneho dopravného systému v rámci kraja. Tento stav je nevyhovujúci a žiada si rýchle ale kvalitné a premyslené riešenia.

Potešujúci je postoj TTSK, ktorý chce dosiahnuť uznanie cyklistickej dopravy v TTSK ako rovnocenného druhu dopravy a jej integráciu s ostatnými druhmi dopravy, zlepšenie vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej premávky.

Stratégia je rozsiahla a obsahuje aj mnoýstvo ďalších oblastí, ktoré majú takisto veľký vplyv na kvalitu života a ochranu životného prostredia.

Celé znenie stratégie nájdete na odkaze: Nízkouhlíková stratégia TTSKDôležité novinky

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Čo tak vyskúšať ísť do práce na bicykli?

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Galéria


Najčítanejšie

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Schválil sa finančný mechanizmus na podporu rozvoja cyklistiky

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch