Mám rád cyklistiku

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

Nízkouhlíková stratégia mesta Sereď

Spoločnosť Proma Energy, s.r.o. zo Žiliny v spolupráci s mestom Sereď vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá obsahuje opatrenia najmä na energetickú efektívnosť,
využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich
látok do ovzdušia. Zároveň je stratégia potrebná aj pre čerpanie dotácií v tejto oblasti.

Pri spracovaní tohoto dokumentu sa vychádzalo aj zo strategických dokumentov mesta Sereď, medzi ktoré patrí aj Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď, ktorú
pripravilo naše oz Mám rád cyklistiku v spolupráci s Petrom Sabom, členom komisie mesta Sereď pre rozvoj a životné prostredie.

Nízkouhlíková stratégia okrem množstva efektívnych opatrení obsahuje aj oblasť dopravy, ktorej sme sa povenovali detailnejšie.

Krátka citácia na úvod: "Z dôvodu väčšej mobility ľudí v poslednom období sledujeme aj zvyšujúci sa trend využívania rôznej formy dopravy, najmä osobnej. Doprava ako taká, má veľký dopad na životné prostredie, či už sú to negatívne vplyvy ako zaberanie pôdy, alebo neskôr aj priamo produkcia emisií. Naopak, skvalitňovaním dopravných služieb a technických parametrov cestných komunikácii sa môže dosiahnuť plynulejšia doprava a tým aj prispieť k následnému znižovaniu spomínaných negatívnych vplyvov." - Ako je uvedené priamo v texte, doprava ako taká je jednou z kľúčových oblastí, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie, či už je to samotné zaberanie pôdy parkoviskami, alebo produkcia emisií. Trochu si dovolíme nesúhlasiť s faktom, že skvalitňovaním dopravných služieb a technických parametrov cestných komunikácii sa môže dosiahnuť plynulejšia doprava, čo je z časti pravda, lebo plynulejšou dopravou dostaneme vozidlá skôr preč z mesta, ale nemalo by sa jednať o rozširovanie ciest, čím by sa vytvorili podmienky, ktoré spôsobia nárast počtu vozidiel.

V oblasti elektromobility je spomenutá nabíjacia stanica 2x22 kW pre elektromobily na Námestí slobody, ktorá umožňuje nabíjanie dvoch automobilov naraz. V budúcnosti by mala v meste pribudnúť ďalšia takáto nabíjacia stanica.

Dokument sa venuje aj cyklistickej doprave. Citujeme: "Cyklistická infraštruktúra na území mesta nie je ucelená, cyklotrasy sú vedené najmä po okrajoch mesta. V rámci mesta sú vybudované 2 úseky – Námestie slobody a premostenie rieky Váh. Cyklisti preto využívajú na dopravu existujúce mestské komunikácie. Mesto plánuje budovať cyklistickú infraštruktúru v centre mesta ako aj v miestach bytovej výstavby a v prepojení do výrobných a priemyselných zón s cieľom vytvoriť podmienky pre podporenie cyklodopravy. V tejto súvislosti bol vypracovaný dokument Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď." - Ako je uvedené, vypracovaná a zastupiteľstvom schválená Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď tvorí dôležitý podklad pri plánovaní budovania cyklistickej infraštruktúry a mala by byť priebežne implementovaná nie len pri plánovaní novej výstavby, ale aj pri rekonštrukciách jednotlivých ulíc. Dobrým príkladom je napríklad Mlynárska ulica pri trhovisku, kde má vzniknúť nová cyklotrasa.

Ďalej sa uvádza: "Pre kvalitnú cyklistickú infraštruktúru je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor na parkovanie a počet stojanov, takisto je dôležitá aj spolupráca s mestskou políciou, vytvorenie technickej komisie a v neposlednom rade aj osveta v oblasti udržateľnej mobility. Do budúcna, pre rozšírenie možností využívania tohto druhu dopravy, by bolo vhodné zrealizovať v meste tzv. zdieľanie bicyklov (bike-sharing), kedy by obyvatelia mesta mali možnosť požičať si a vrátiť bicykel na rôznych stanovištiach, rozmiestnených po meste." - Považujeme za veľmi dôležité primerane sa venovať udržateľnej mobilite ako aj vytvoriť technickú komisiu pre túto oblasť. Zavedenie služieb zdieľaných bicyklov či kolobežiek je tiež aktuálnou témou, v tejto oblasti je však treba zvážiť všetky faktory pre aj proti a nájsť najvhodnejšie riešenie. Každopádne ale tieto služby odporúčame implementovať aj v našom meste a sme presvedčení, že bude len otázkou času, kedy sa dostanú aj k nám.

Dôležitým faktorom pre udržateľnosť dopravy je aj verejná doprava, ktorú predstavuje autobusová a železničná doprava. Práve tieto spôsoby dopravy dokážu vo väčších objemoch odlahčiť individuálnu automobilovú dopravu (IAD). Pomôcť v tejto oblasti dopravy by mala aj zrekonštruovaná autobusová stanica a pripravovaný projekt budovania odstavného parkoviska pri železničnej stanici vrátane parkoviska pre bicykle.

V oblasti dopravy hrá dôležitú rolu okrem IAD aj tranzitná doprava. Ako je uvedené: "Najväčší podiel na motorovej doprave tvorí tranzitná doprava cez mesto a územie mesta po hlavných ťahoch a účelová medzimestská doprava, túto dopravu vie mesto ovplyvniť len málo, najlepším riešením je jej presmerovanie mimo centra mesta, čo sa zatiaľ relatívne úspešne darí." - presmerovaniu aktuálne pomáha aj uzávera mostu ponad železničnú trať pre nákladné vozidlá. Negatívnym faktorom cesty I. triedy vedúcej cez mesto je jej funkcia jediného prepoja v prípade uzávery na rýchlostnej ceste R1 (nehody, práce na ceste), čo spoôsobuje vedenie všetkej tranzitnej dopravy cez mesto. Táto vo väčšine prípadov práve v piatok poobede spôsobuje upchatie nielen hlavnej komunikácie cez mesto, ale kompletne aj viacerých súbežných cestných ťahov cez obytné mestské územia. Takto preplnené ulice a dlhé kolóny majú negatívny vplyv nie len na životné prostredie a zdravie obyvateľov mesta, ale aj na bezpečnosť a celkovú mobilitu v meste.

Za pozornosť stojí aj účelová vnútromestská doprava, kde sa uvádza: "Ďalšia časť motorovej dopravy sa realizuje v rámci mesta, dochádzanie z bydliska do práce, resp.za službami. Odhad intenzity vnútromestskej dopravy bol urobený na základe evidovaného počtu vozidiel v okrese  Galanta v roku 2017. Tento údaj bol pomerovo vzhľadom k počtu obyvateľov premietnutý na mesto Sereď, čo zodpovedá 7192 vozidlám. Priemerná dĺžka prejdenej dráhy z obytných zón do centra a späť je 4 km. Ďalej pracujeme s predpokladom, že denne takto cestuje 33% z evidovaných vozidiel. Priemerne sa takýmto odhadom v rámci mesta odjazdí 9 493 km, ročne je to 3 465 105 km, čo zodpovedá 514 tCO2 ročne."  - tu je dôležité uviesť, že priemerná prejdená vzdialenosť v našom meste je pravdepodobne ešte nižšia a častokrát ide o vzdialenosti, na ktoré nie je potrebné IAD využívať. Práve toto je jedna z oblastí, na ktorú by malo mať budovanie cyklistickej infraštruktúry najväčší vplyv.

Mesto disponuje svojou flotilou vozidiel, ktoré síce v celkovom pomere tvorby emisií v meste nemajú takmer žiadny vplyv, ale z dlhodobého hľadiska a z pohľadu udržateľnosti je potrebné venovať pozornosť aj jej. Uvádza sa: "Mesto Sereď a jeho zriaďovateľské organizácie disponujú flotilou motorových vozidiel, ktoré slúžia na zabezpečenie dopravy pracovníkov mesta pri pracovných cestách, resp. na plnenie ich pracovných činností. Od roku 2017 je viditeľný nárast v použití nákladnej motorovej dopravy. Tento trend je dôsledkom snahy mesta o postupné vytvorenie vlastných technických služieb." - Riešenie vlastných technických služieb je správnym krokom, za zváženie do budúcnosti stojí obstaranie automobilu na elektrický pohon, ktorý by spoľahlivo zabezpečoval potreby mesta na dochádzanie v blízkom okolí. Efektívnejším a finančne nenáročnejším riešením je však využívanie alternatívnych foriem dopravy, akou je napríklad cyklistická doprava. Za zmienku stojí fakt, že tento spôsob dopravy je zamestnancami mesta využívaný aj akutálne, a to či už pri dochádzaní do práce alebo pri výkone svojej funkcie (komisia rozvoja mesta a pod.).

Na záver sa stratégia venuje nemotorovej doprave, ktorá zahŕňa ostatné alternatívne spôsoby individuálnej dopravy a produkuje oproti motorovej doprave zanedbateľné množstvo emisií. Píše sa: "Najčastejšou formou nemotorovej dopravy v meste je pešia a cyklistická doprava, v súčasnosti stúpa aj počet kolobežiek. Podľa sčítaní vykonaných pri vypracovaní Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď (2019), bolo počas troch hodín v rannej špičke od 06:00 do 09:00
zaznamenaných cca 360 cyklistov na dvoch hlavných križovatkách v meste. Cieľom mesta je zlepšovať podmienky pre obyvateľov či už z hľadiska infraštruktúry, alebo bezpečnosti pri nemotorovej doprave a to výstavbou nových cyklotrás, vyznačením cyklistických pruhov na vyťažených komunikáciách."
- mesto Sereď v posledných rokoch rozbehlo a zrealizovalo viacero projektov v tejto oblasti a pozitívne vnímame aj zvýšený záujem o rozvoj cyklistickej dopravy. Je však dôležité venovať tejto oblasti primeranú pozornosť a kapacity.


Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 4.11.2021 spolufinancovanie tejto stratégie, ktorá bude hradená z NFP v rámci výzvy "Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území".

Do stratégie by mali byť na základe pripomienky poslanca Dušana Irsáka v budúcnosti doplnené aj témy týkajúce sa parkovacej politiky a implementácie elektromobility v našom meste. Ide nepochybne o oblasti, ktoré majú veľký vplyv na produkciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia ako aj samotné životné prostredie.

K vypracovanej stratégii sme v našom oz Mám rád cyklistiku nemali žiadne závažné pripomienky a tak budeme aktívne sledovať jej detailnejšie rozpracovanie a aplikovanie v praxi.Dôležité novinky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Venujte 2% zo svojich daní na rozvoj cyklistiky

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke

Galéria


Najčítanejšie

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Nakupujeme na bicykli ekologicky a s úsmevom

Štefanská cyklojazda 2019

Štefanská cyklojazda 2019

Do práce na bicykli aj v Seredi

Do práce na bicykli aj v Seredi

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch

Stojany pre bicykle aj pri bytových domoch